1. Dịch vụ cung cấp

Thông qua Trang web maucanva.com (Còn gọi MauCanva, hoặc Chúng tôi, hoặc Công ty), Người dùng có thể tìm kiếm, tạo bản sao và sử dụng các mẫu thiết kế Canva… ở nhiều kích cỡ, cũng như thông tin cụ thể liên quan đến nội dung đó.
Dịch vụ mà MauCanva cung cấp là “quyền sử dụng” file mẫu và không chỉ giới hạn trên nền tảng website và app của MauCanva (nếu có) mà người dùng đã nhân bản, úp lên website khác hoặc tải xuống để sử dụng. Tất cả những nội dung đó đều thuộc sở hữu của Công ty (“Nội dung riêng của Temmee”).
Có hai nội dung mẫu thiết kế Canva trên MauCanva, đó là:
Mẫu thiết kế Canva miễn phí: là các mẫu thiết kế Người dùng có thể tải dùng miễn phí.
Mẫu thiết kế Canva có phí: là các mẫu thiết kế do MauCanva hoặc Người bán khác thiết kế, Người dùng muốn sử dụng phải mua tài khoản Premium hoặc Gold (tài khoản dùng trong thời hạn 1 năm) hoặc mua riêng từng mẫu thiết kế để dùng các mẫu thiết kế có phí đó.

2. Quyền người dùng

Người dùng chỉ được phép sử dụng Trang web và các Dịch vụ đi kèm theo các Điều khoản được mô tả trong tài liệu này.
Khi sử dụng dịch vụ là người dùng đã đồng ý không can thiệp vào hoạt động của Trang web hoặc trong các Dịch vụ, đặc biệt, họ sẽ không mạo danh người dùng hoặc cá nhân khác.
Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, không khả dụng, quá tải, xấu đi hoặc cản trở việc sử dụng bình thường của Trang web hoặc các Dịch vụ, có thể ảnh hưởng đến bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc có thể cản trở theo bất kỳ cách nào với các Dịch vụ do Công ty cung cấp.
Việc sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ cơ chế, ứng dụng di động, chương trình hoặc công cụ nào khác để truy cập, sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái với việc sử dụng Trang web thông thường hoặc vi phạm lợi ích
Công ty (mà không có sự cho phép trước rõ ràng) đều bị nghiêm cấm. Tương tự như vậy, việc lấy hoặc cố lấy nội dung của Trang web bằng bất kỳ phương pháp hoặc hệ thống nào không được Công ty cho phép rõ ràng hoặc không phải là phương thức thông thường để truy cập Trang web cũng bị nghiêm cấm.
Các quyền được cấp cho Người dùng theo các Điều khoản này là cá nhân và sẽ không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các chi nhánh hoặc tổ chức thuộc cùng một nhóm công ty) hoàn toàn hoặc một phần, bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước, rõ ràng và bằng văn bản Từ công ty.
Người dùng được MauCanva cấp “quyền sử dụng” một lần như một dịch vụ nên người dùng:
Không được phép:
🚫 Phân phối lại mẫu thiết kế MauCanva trên website/app khác cho mục đích kiếm tiền từ quảng cáo, hoặc từ thu phí người dùng.

🚫 Mua bán nguyên bản hoặc các mẫu thiết kế phái sinh từ bản gốc của MauCanva trên các nền tảng hoặc website cạnh tranh với MauCanva hoặc bán mẫu thiết kế.
🚫 Tuyên bố là người sở hữu các mẫu thiết kế từ MauCanva hoặc các mẫu mà đã được chỉnh sửa từ bản gốc của MauCanva.
Được phép:
Sử dụng mẫu thiết kế của MauCanva cho mục đích cá nhân và quảng bá thương mại

Tạo các sản phẩm phái sinh hoặc các sản phẩm mới từ chỉnh sửa mẫu gốc.
Tuyên bố mình là tác giả thiết kế các sản phẩm phái sinh từ bản gốc của MauCanva.

3. Đăng ký sử dụng

Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, Người dùng phải đăng ký, bằng cách đăng ký bằng tài khoản Google. Người dùng phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ nơi Người dùng sẽ nhận được thông báo liên quan đến Dịch vụ.
Nếu Người dùng là pháp nhân hoặc doanh nghiệp, tên người dùng phải là tên đầy đủ hoặc tên công ty và người đăng ký thay mặt cho pháp nhân hoặc doanh nghiệp tuyên bố rằng họ được ủy quyền hợp lệ để ràng buộc pháp nhân hoặc doanh nghiệp đó và pháp nhân hoặc doanh nghiệp sẽ bị ràng buộc với các Điều khoản này.
Người dùng đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc cần thiết để đăng ký và cũng xác nhận rằng thông tin đó là đúng, đầy đủ và cập nhật. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật thông tin đó. Nếu Người dùng cung cấp thông tin sai, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc nếu Công ty có lý do để nghi ngờ điều đó, Công ty có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản của Người dùng.
Người dùng phải bảo vệ và giữ bí mật mật khẩu tài khoản và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Người dùng không được cho phép Người dùng khác truy cập Dịch vụ thông qua tài khoản của Người dùng cũng như không được sử dụng tài khoản của Người dùng khác để truy cập Dịch vụ.
Người dùng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng thông qua bất kỳ thiết bị nào. Nếu Người dùng nghi ngờ rằng Người dùng khác đang sử dụng tài khoản của mình, người đó phải thông báo ngay cho Công ty.

4. Nội dung được phép

MauCanva cho phép Người dùng tìm kiếm nội dung có thể dẫn đến Nội dung MauCanva và tải xuống Nội dung MauCanva đó.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào hoặc tin rằng nội dung đó vi phạm bất kỳ quyền nào, không tuân thủ các Điều khoản này hoặc không phù hợp, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với Công ty như được chỉ ra trong các Điều khoản này hoặc làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên Trang web cho một khiếu nại bản quyền.
Nội dung riêng của MauCanva được cung cấp theo các điều kiện được nêu tại từng thời điểm trên Trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, hạn chế về số lượng tải xuống mỗi ngày) và việc sử dụng nội dung đó được phép theo các điều khoản được nêu ra hoặc được đề cập trong các Điều khoản này, nếu có .

5. Trách nhiệm pháp lý 

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng họ sử dụng Trang web và các Dịch vụ của Người dùng với rủi ro của riêng Người dùng và chịu trách nhiệm của Người dùng. Do đó, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai hoặc sử dụng vi phạm các Điều khoản này.
Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với Công ty do việc Người dùng sử dụng Trang web và Dịch vụ vi phạm Điều khoản và chấp nhận bồi thường cho Công ty và các giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của Công ty khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà họ có thể phải gánh chịu hậu quả của việc Người dùng vi phạm các Điều khoản này.
Công ty không đảm bảo tính khả dụng hoặc tính liên tục của Trang web hoặc Dịch vụ, cũng như độ tin cậy, chất lượng, tính hoàn chỉnh, độ chính xác của trang web hoặc liệu chúng có phù hợp với mục đích hoặc hoạt động cụ thể hay không.
Công ty không đảm bảo tính khả dụng hoặc tính liên tục của Trang web hoặc Dịch vụ, cũng như độ tin cậy, chất lượng, tính hoàn chỉnh, độ chính xác của trang web hoặc liệu chúng có phù hợp với mục đích hoặc hoạt động cụ thể hay không.
Ví dụ và không giới hạn, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do:
Gián đoạn, vi-rút, sự cố kỹ thuật, nhiễu, thiếu sót, không khả dụng, cắt điện, hỏng mạng viễn thông hoặc thiết bị của Người dùng mà Công ty không chịu trách nhiệm.
Sự chậm trễ hoặc không có sẵn của Trang web và Dịch vụ do sự thiếu hụt hoặc quá tải về lưu lượng truy cập trên Internet, trong mạng thông tin liên lạc hoặc lưới điện hoặc các sự cố do hành động của bên thứ ba (nhà cung cấp cáp quang, cung cấp server và dịch vụ liên quan đến server)
Tính không khả dụng của Trang web và Dịch vụ do bảo trì hoặc cập nhật phần mềm.
Bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Công ty.

6. Thanh toán

Bạn sẽ trả phí cho tài khoản Premium, Gold để sử dụng được các sản phẩm có phí theo quy định của chúng tôi. Tài khoản Premium và Gold là tài khoản bạn sẽ thanh toán 1 năm/1 lần, và được sử dụng trong 1 năm.
Nếu bạn chọn sử dụng chức năng trả phí theo tài khoản Premium hoặc Gold, bạn đồng ý với giá cả và thanh toán được liệt kê trên Dịch vụ mà chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian.
Không có hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch nào. Trong trường hợp MauCanva tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc Thỏa thuận này, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại hoặc đổi lấy bất kỳ khoản tín dụng nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp vấn đề với Dịch vụ.
Tất cả thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến mua hàng hoặc giao dịch hoặc tương tác giao dịch tiền tệ khác với Dịch vụ phải chính xác, đầy đủ và mới nhất. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh bởi người dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác được sử dụng liên quan đến mua hàng hoặc giao dịch hoặc tương tác giao dịch tiền tệ khác với Dịch vụ theo mức giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh.
Giá dịch vụ trả phí trên MauCanva là đã bao gồm thuế nên bạn sẽ trả mọi khoản thuế hiện hành, nếu có, liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, giấy phép, tiền bản quyền, giao dịch nào như vậy hoặc các tương tác giao dịch tiền tệ khác.

7. Bảo mật

MauCanva quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể thực hiện được các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không chính đáng. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.

8. Không hoàn trả

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Việc sử dụng dịch vụ là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, dịch vụ được cung cấp mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.
Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống đó hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ.
MauCanva không bảo đảm, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp thông qua dịch vụ MauCanva hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ siêu liên kết nào và MauCanva sẽ không phải là một bên tham gia hoặc theo bất kỳ cách nào để giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

9. Liên hệ
Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SILINH
Địa chỉ: Số 02 Thanh Hải, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: 0932535927
Email: admin@temmee.com”